Facebook

Poskytované služby

Dotačný systém EU je pre Slovensko v poslednej perióde. Stále však ponúka príležitosti na zaujímavú podporu vašich investičných zámerov. Spolufinancovanie vo výške 40% - 50% niekoľkonásobne urýchľuje návratnosť investícii.

Konzultácie a manažemnt získavania dotácií regionálnych subjektov tovria v súčasnosti najväčší podieľ poskytovaných služieb RRAPU.

 

V oblasti získavnia dotácii sa na RRAPU môžu spoľahnúť obce, podnikatelia i subjekty tretieho sektora v oblastiach:

 

1. Analýza vhodnej výzvy podľa vašeho investičného zámeru.

2. Poradenstvo a asistencia pri spracovaní projektu.

3. Spracovanie žiadosti o dotáciu.

4. Kontrola a podanie žiadosti.

5. Manažment projektu

 

Hlavné aktivity RRA Púchov

 

Hlavným cieľom Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov je podpora považského regiónu prostredníctvom podpory prílevu investícii do kľúčových oblastí regiónu. Činnosť agentúry pozostáva v súčasnosti z nasledujúcich bodov:

 

  • spolupráca s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja,
  • poradenská a konzultačná činnosť pre zvýšenie informovanosti o možnosti čerpania fondov EÚ a o miestnom regionálnom rozvoji
  • tvorba podnikateľských zámerov a regionálnych rozvojových štúdií
  • projektová činnosť, štúdie, analýzy,
  • implementácia úspešných projektov,
  • vytváranie spolupráce v mikroregiónoch,MAS a cezhraničnej spolupráce
  • spracovanie podkladov pre program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných dokumentov regionálneho rozvoja,
  • informačné centrum o štrukturálnych fondoch,
  • vzdelávacia a školiaca činnosť v rámci regionálneho rozvoja
  • propagácia regiónu a jeho potenciálu na národnej a medzinárodnej úrovni