Facebook

Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizáciu dokumentov: „Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV)“ a „Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - operačný program Vzdelávanie“.

K aktualizácii týchto dokumentov došlo na základe zmeny dochádza na základe zmeny názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“, ktorá je účinná od 1. júla 2015. 

S týmito dokumentmi (zverejnenými aj vo forme sledovania zmien) sa môžete oboznámiť tu:http://http://www.minedu.sk/1537-sk/publicita/