Facebook

Aktuálne výzvy

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1a

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí uvedených v prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami 

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane relevancie k HP

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu

Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 8 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce uvedené prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane relevancie k HP

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu

Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 8 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie