Facebook

Aktuálne výzvy programu ESPON 2020

edem výziev na predkladanie ponúk na aplikovaný výskum spadajúcich do Programu spolupráce ESPON 2020, je otvorených.

Výsledok výziev prispeje k zvýšeniu produkcie Európskych územných dôkazov prostredníctvom aplikovaného výskumu a analýz, ako aj k ďalšiemu rozvoju vedomostnej základne ESPON.

Geografia dynamiky nových pracovných miest v Európe

 Táto aktivita poskytne Európske územné dôkazy o dynamike nových pracovných miest v európskych krajinách a regiónoch. Výskum by mal určiť územné podmienky a faktory, ktoré pomáhajú pri lokalizácií nových pracovných miest, predovšetkým v oblasti znalostnej ekonomiky.

 Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké sú územné vzorce tvorby nových pracovných miest v Európe a ako sa budú pravdepodobne vyvíjať v budúcnosti na základe smerovania politiky? Aký dopad budú mať súčasné trendy na budúci rozvoj európskych regiónov?

·         Ako sa európska politika sústredí na sektor znalostnej ekonomiky pre investície, zamestnanosť a rast s dopadom na geografické rozloženie vytvárania nových pracovných miest, a aký to má vplyv na regionálny rozvoj a územnú súdržnosť?

·         Aké sú kľúčové politické poučenia pre politiku súdržnosti, a aké sú príležitosti pre zaostávajúce regióny, aby zužitkovali svoje miestne možnosti a kvalifikačnú základňu emigrantov, s cieľom zachytiť presun stratenej zručnosti základne emigrantov, a inovovali nové sektory?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je € 400 000 bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 2. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 9. februára 2016 do 10:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020

Svet v Európe, globálne toky priamych zahraničných investícií do Európy

Táto aktivita poskytuje Európske územne dôkazy o tokoch a trendoch priamych zahraničných investícií v priebehu posledných 10 rokov do európskych krajín, regiónov a miest. Aktivita by mala identifikovať dôvody priamych zahraničných investorov, územných podmienok a faktorov, ktoré určujú ich umiestnenie.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké sú globálne vzorce a súčasné trendy (10 rokov) príjmu priamych zahraničných investícií do EÚ, a ako ovplyvňujú celkový územný rozvoj Európy?

·         Aký význam majú príjmy priamych zahraničných investícií na regionálny rast a konkurencieschopnosť a pre znižovanie ekonomických rozdielov v Európe (medzi regiónmi viac rozvinutými, v prechode a menej rozvinutými)?

·         Aké typy regiónov a miest prijímajú zahraničné investície a pre ktoré ekonomické činnosti (výroba a služby a ich podkategórie)?

·         Aké územné faktory podmieňujú umiestnenie priamych zahraničných investícií? Ako makroekonomické faktory a miestne predpisy územne ovplyvňujú príjem priamych zahraničných investícií?

·         Aké politické opatrenia by mohli byť prijaté na prilákanie priamych zahraničných investícií v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti územia EÚ na rôznych úrovniach (globálne, európske, nadnárodné, národné, regionálne, mestské)?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je 700 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 2. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 9. februára 2016 do 12:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020

Malé a stredne veľké podniky v európskych regiónoch a mestách

Táto aktivita poskytne Európske územné dôkazy o územných vzoroch a výkonnosti malých a stredne veľkých podnikov v Európe a navrhne územné investičné stratégie, ktoré môžu byť v rôznych regiónoch považované za ďalšie posilnenie rozvoja a udržateľnosti malých a stredne veľkých podnikov.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké je rozloženie malých a stredných podnikov (SMEs) medzi európskymi regiónmi a mestami z hľadiska veľkosti, zamestnanosti, odvetvia a ekonomickej dôležitosti? Môžu byť identifikované špecifické územné vzory, ktoré sa týkajú umiestňovania nových začínajúcich SMEs, ich doby prežitia a prípadne rastu?

·         Do akej miery a ako SMEs prispievajú k rozvoju podnikania, vytvárania nových pracovných miest a inovácií v európskych regiónoch a mestách najmä v oblastiach kreatívnej/znalostnej ekonomiky, informačných a komunikačných technológií a nízko uhlíkovej ekonomiky? Aký je kľúčový vývoj rastu SMEs najmä v čase po kríze?

·         Aké sú hlavné príležitosti a prekážky rastu SMEs? Líši sa to nejak naprieč Európou, a ak áno, ako? Sú podmienky pre rozvoj lepšie v urbanizovanejších oblastiach? Ako medzinárodná prepojenosť a globalizácia ovplyvňuje SMEs?

·         Ako by mohol byť lepšie podporený rozvoj SMEs v rôznych typoch regiónov/území? Aké typy stratégií územného rozvoja by mali byť brané do úvahy na posilnenie rozvoja a udržateľnosti podnikateľského prostredia SMEs v rôznych regiónoch a mestách? Aká je úloha verejného sektora a kde by mohli byť verejné peniaze vynaložené efektívnejšie?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je 500 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adresu tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 2. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 9. februára 2016 do 14:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu.

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach  programu ESPON 2020

Územia a nízkouhlíková ekonomika

Táto aktivita poskytuje Európske územné dôkazy o územnom rozmere realizácie nízkouhlíkovej ekonomiky v rôznych typoch európskych miest a regiónov.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Ako vyzerajú vzorce spotreby energie (v odlíšení medzi obnoviteľnou a neobnoviteľnou) v európskych regiónoch a mestách (členených do súkromných a verejných budov), ekonomických činnostiach (služby, lesníctvo a poľnohospodárstvo) a v doprave? Ako sa zmenili v posledných 10 rokoch v rôznych typoch európskych regiónov a miest (hlavné mestá, sekundárne póly rastu, malé a stredne veľké mestá)?

·         Existujú určité typy európskych regiónov a miest, ktoré jednoducho využívajú plný potenciál obnoviteľných zdrojov energie? Ako možno vyriešiť v tejto súvislosti problémy v rôznych územiach? (až 5 prípadových štúdií)

·         Aká akcia / politika je potrebná v regióne / meste k hladkému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo / životný štýl. Ako môžu regióny a mestá vytvárať rámcové podmienky pre odblokovanie investícií súkromného sektora do nízkouhlíkových technológií?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je 700 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 2. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 9. februára 2016 o 16:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu.  

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu  ESPON 2020

Vnútorné periférie: územie štátu čelí problémom s prístupom k základným službám všeobecného záujmu

Táto aktivita poskytuje Európske územné dôkazy o prítomnosti a charakteristike vnútorných periférií, a tiež stratégiu na úrovni EÚ na riešenie problémov vnútorných periférií.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké sú kľúčové prvky v poňatí vnútorných periférií? Ako môžu byť vnútorné periférie zmapované? Aký je súčasný model vnútorných periférií na európskom území? Ktoré z oblastí sú vystavené nebezpečenstvu premeny na vnútorné periférie?

·         Ako možno európske vnútorné periférie charakterizovať vo vzťahu k otázkam, ako sú rôzne vekové skupiny obyvateľstva, zastúpenie žien a mužov, vývoj cien na trhu s nehnuteľnosťami a rôznym typom regiónov?

·         Čo spôsobuje vylúčenie a aké sú možnosti nápravy? (procesy ako je demografický pokles, starnutie, ekonomický pokles, pokles zamestnanosti, zmena dostupnosti služieb všeobecného záujmu, verejné financovanie ...)

·         Aké sú možné územné potenciály vnútorných periférií? Ako je možné preskúmať, využiť a podporiť ich konkurencieschopnosť? Aké sú možnosti vytvárania pracovných miest a zlepšenie kvality života občanov vzhľadom k daným životným podmienkam?

·         Aké národné, regionálne a miestne stratégie vrátane ďalších funkčných prístupov k spolupráci by mali byť brané do úvahy za účelom zlepšenia situácie vnútorných periférií?

·         Ako sa podarilo vnútorné periférie integrovať do agendy EÚ a do problematiky kohéznej politiky? Aké sú možnosti silnejšej integrácie do budúcnosti? Aké sú rozdiely v prístupe k vnútorným perifériám a zaostávajúcim regiónom?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je 800 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 3. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín a na predloženie ponuky je 10. februára 2016 o 10:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu.

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020

                     Možná budúcnosť európskeho územia

Výskumná aktivita by mala byť založená na prístupe predvídavosti a mala by odpovedať na konkrétne otázky "čo keby", ktoré poskytnú informácie o pravdepodobných dopadoch na územnú súdržnosť, rovnováhu a polycentricitu európskeho územia, a pre rôzne typy regiónov a miest v Európe.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké dopady na územie môžu mať nové miestne ekonomické organizácie ako súčasť cyklickej ekonomiky?

·         Aké dopady na územie môže mať 100% produkcie energie z obnoviteľných zdrojov na územie Európy?

·         Aké dopady na územie by mohlo mať zrútenie európskych trhov s nehnuteľnosťami?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je  500 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 3. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 10. februára 2016 o 12:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu. Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020

Komparatívna analýza územnej správy a územnoplánovacích systémov v Európe

Hlavným cieľom tohto výskumu je poskytnúť smerodajné a porovnateľné odkazy na systémy územného plánovania, politiky, územnej správy v celej Európe s cieľom zlepšiť zdieľanie znalostí a predstaviť niektoré kľúčové problémy a príležitosti, ktoré vznikajú implementáciou politík súdržnosti EÚ.

Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké zmeny možno pozorovať v územnom konaní a v systémoch územného plánovania a politiky za posledných 15 rokov? Môžu tieto zmeny ovplyvniť smernice a politiky EÚ na makroregionálnej úrovni?

·         Aké sú najlepšie možné spôsoby pre vzájomné obohatenie politík priestorového a územného rozvoja a politík súdržnosti EÚ?

·         Ako môžu byť perspektívy národných a regionálnych politík priestorového a územného rozvoja lepšie premietnuté do politiky súdržnosti EÚ a ďalších politík na európskej úrovni?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je 900 000 € bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 3. februára 2016

Termín  na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 10. februára 2016 o 14:00 (CET - stredoeurópskeho času).

Ďalšie informácie

Každá žiadosť o dodatočné informácie musí byť podaná písomne e-mailom na adresu: tenders@espon.eu 

Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v on-line verzii "Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", ktorý sa venuje európskym verejným zákazkám TED (Tenders Electronic Daily) a na luxemburskom Portail des Marchés Publics.

Viac informácií možno nájsť na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020

Vážení potencionálni účastníci výberových konaní, národné kontaktné miesto ESPON SR nie je v novom programe ESPON 2020 oprávnené poskytovať informácie k špecifikácii výziev pri jednotlivých výberových konaniach. So všetkými otázkami k špecifikácii jednotlivých výziev sa, prosím, obracajte iba písomne e-mailom priamo na pracovníkov ESPON EGTC na adrese tenders@espon.eu
Zdroj:MDVRR SR