Facebook

Budúcnosť aj s autizmom

Budúcnosť aj s autizmom
Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.
Ciele grantového programu:

Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov

Žiadateľ:

Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autistickým syndrómom
Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi

Témy grantového programu pre rok 2017:

Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom

Príklady možností projektov:

zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.


Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 25. mája 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2017
Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-buducnost-aj-s-autizmom/