Facebook

Čerpanie eurofondov na dopravu sa rozbehlo naplno


Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najúspešnejším programom z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2016 investovaných vyše 387 miliónov eur. Čerpanie rezortu dopravy tak predstavuje až 60 percent čerpania všetkých operačných programov v Slovenskej republike.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek považuje účelné čerpanie európskej pomoci za svoju prioritu a za jeden z hlavných nástrojov na modernizáciu regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska.
„V roku 2016 sa nám na ministerstve dopravy podarilo v ročnom predstihu vyčerpať záväzok čerpania voči Európskej komisii v zmysle pravidla n+3. Okrem fázovaných diaľničných projektov, ktoré sa začali ešte v predchádzajúcom operačnom programe, sa nám tento rok podarilo rozbehnúť aj nové významné projekty, ktoré budú zvyšovať zazmluvnenie a čerpanie v budúcom roku. Hovorím jednak o výstavbe diaľničných úsekov D1 Budimír -  Bidovce a D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, ale tiež o veľkom projekte modernizácie električkových tratí v Košiciach a železničnom projekte Púchov – Považská Teplá,“ zbilancoval uplynulý rok minister dopravy A. Érsék.

V septembri Európska komisia schválila prvý veľký projekt (v hodnote nad 75 mil. eur) v rámci OPII. Ide o druhú fázu výstavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.  Projekt D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno zase získal ako druhý dopravný projekt v Európe nezávislé hodnotenie kvality od technických poradcov Európskej únie JASPERS. Získaním tohto certifikátu sa výrazne skracuje schvaľovacia procedúra v Európskej komisii.

Za najdôležitejšie z hľadiska implementácie operačného programu je možné pokladať vyhlásenie vyzvaní pre prijímateľov už na celú 4,5 miliardovú alokáciu.   Procesy sú nastavené na plynulé kontrahovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty tak, aby ministerstvo dopravy eliminovalo nárazové dočerpávanie alokácie na konci programového obdobia.
 
 
Bilancia OPII za rok 2016

Čerpanie: 387 650 909 eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie)—> 8,35% z celkovej alokácie
Vyčerpaný záväzok 2014 v zmysle  pravidla n+3 (ktorý je potrebné vyčerpať do 31.12.2017)
Zazmluvnenie: 948 272 055 eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie)—> 20,50% z celkovej alokácie
Vyhlásenie vyzvaní pre prijímateľov na celú alokáciu OPII (4,5 mld. eur)
Schválený prvý veľký projekt Európskou komisiou
Druhé úspešné nezávislé hodnotenie kvality v Európe

 
 
Zdroj:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR