Facebook

Operačný program Technická pomoc

Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020. Slovensko tak dostalo príležitosť čerpať viac ako 187 miliónov eur v novom programovom období 2014 – 2020. Schválený operačný program vypracoval Úrad vlády SR v spolupráci s relevantnými partnermi.
 Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 chce úrad vlády prostredníctvom samostatného operačného programu posilniť najmä systémový prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom, vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na ich riadení, na kontrole a audite, ako aj ochrane finančných záujmov EÚ.
 Operačný program Technická pomoc tak prispeje k plneniu cieľov Stratégie Európa 2020, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky. S jeho podporou sa dosiahne najmä efektívne, účinné a transparentné čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci všetkých operačných programov, ktorého pozitívne prínosy pocítia všetci občania Slovenskej republiky.