Facebook

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR oznamuje všetkým subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národných projektov implementovaných prostredníctvom IA MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, že povinnými prílohami žiadostí o zapojenie sa do národných projektov budú (okrem iných) nasledujúce dokumenty:  

potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace,
potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace, 
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace, 
potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností  - originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

Pre neštátne organizácie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, charity a pod.): 

potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii originál alebo úradne overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace.

 Odporúčame potenciálnym žiadateľom, aby si z dôvodu plynulého spracúvania žiadostí obstarali tieto dokumenty v predstihu.