Facebook

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy v jej prílohách. 

Dátum úpravy: 22.01.2016

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2016

  Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 (pdf, 290kB)
  Návrh tém na spracovanie projektov v rámci výzvy 2016 (pdf, 319kB)
  Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 (pdf, 448kB)
  Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2016 (pdf, 247kB)
  Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2016 (docx, 84kB)

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

  Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR (pdf, 212kB)

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - súvisiace dokumenty

  Zákon č. 545/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikya o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnenízákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednejštátnej správy v znení neskorších predpisov (pdf, 182kB)
  Často kladené otázky súvisiace s dotáciami z rozpočtovej kapitoly MZV SR (pdf, 28kB)
  Výnos Ministerstva zahraničných vecí SR č. 66/2011 z 8. marca 2011 o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostío poskytnutie dotácie (pdf, 50kB)