Facebook

Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot a rýchlejšie vymáhanie nárokov

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pokračuje v plnení záväzkov z Programového vyhlásenia vlády. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej úprave exekučných konaní, oddlženia fyzických osôb a k úprave platobných rozkazov.

​ Predbežná informácia je novým inštitútom v rámci legislatívneho procesu. Vďaka nej sa môže  verejnosť, ako aj orgány verejnej správy zapojiť do procesu tvorby paragrafového znenia právneho predpisu ešte pred začatím pripomienkového konania, teda v čase, kedy sa tvorí ideový zámer novej úpravy, alebo dochádza k jeho rozpracovaniu.

Základné ciele novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorú Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje, sú:

efektívne exekučné konanie vedené v maximálnej možnej miere v elektronickej podobe vrátane doručovania,
vytvorenie reálnej možnosti oddlženia fyzických osôb,
vytvorenie efektívneho nástroja na riešenie vymáhania nesporných nárokov, správne nastavenie motivácií strán, odradenie od uplatňovania nárokov bez právneho základu a odradenie od odporovania dôvodne uplatneným nárokom.


Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 8. júna 2016.

Materiál aj s ďalšími informáciami je dostupný na portáli Slov-Lex, TU.