Facebook

EIB poskytuje Slovenskej republike úver

Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvú časť úveru vo výške 600 miliónov euro, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 1,16 miliárd euro. Úverové zdroje sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré budú podporené z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Zdrojmi od EIB bude krytá národná časť spolufinancovania v súlade s Partnerskou dohodou a operačnými programami v oblasti vedy a výskumu, informačnej spoločnosti, ľudských zdrojov, životného prostredia a verejnej správy.

„Týmto úverom od EIB budú spolufinancované prioritné investície na Slovensku s celkovými predpokladanými nákladmi do 14,2 miliárd euro. Prispeje to k čerpaniu fondov EÚ v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rast a tvorbu pracovných miest a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Touto formou sa podporí výskum a inovácie, poskytne sa rovnocenný prístup k informačným a komunikačným technológiám, hlavne vo vidieckych oblastiach a podporí sa celoživotné vzdelávanie občanov, čo prispeje k zlepšeniu pracovných príležitostí." uviedol viceprezident EIB Lázsló Baranyay.

Financovanie od EIB bude poskytnuté formou štrukturálneho programového úveru. Okrem veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, úver od EIB môže byť tiež použitý na financovanie veľkého množstva relatívne malých investičných projektov, ktoré, vzhľadom na ich malý objem, by inak neboli oprávnené na priame financovanie od EIB.

„Oceňujeme tento úver, ktorý prispeje k implementácii fondov Európskej únie a k ekonomickému rastu na Slovensku. Financovanie nadväzuje na predchádzajúce vynikajúce skúsenosti s operáciami banky v krajine a je dôležitým prvkom v pokračujúcej úspešnej spolupráci medzi Slovenskom a EIB," doplnil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.

Úverom od EIB sa poskytuje dlhodobé spolufinancovanie za výhodných podmienok pre projekty v rámci programov EÚ na celom Slovensku.

Tento úver je pokračovaním úspešnej spolupráce medzi EIB a Slovenskou republikou v oblasti spolufinancovania projektov podporených fondmi EÚ. Zo strany EIB bol predtým poskytnutý úver vo výške 95 miliónov euro v roku 2004 a 1,3 miliárd euro v roku 2010. Predchádzajúci úver bol úspešne alokovaný a ten neskorší bude plne použitý do konca tohto roka.

Základná informácia

Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej akcionármi sú členské štáty EÚ. Poskytuje dlhodobé financovanie významných investícií za účelom prispenia k splneniu cieľov politiky EÚ.