Facebook

Eurofondy v správe sekcie európskych programov podporia začlenenie marginalizovaných rómskych komunít

Jednou z priorít ministerstva vnútra je začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Na podporu inkluzívnych programov získal rezort vnútra 450 miliónov eur z fondov EÚ na obdobie 2014-2020. Prostredníctvom sekcie európskych programov ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje nasmeruje investície najmä do obcí a miest s najvyšším stupňom segregácie, respektíve podrozvinutosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje delegovalo vybrané právomoci pri riadení eurofondov Ministerstvu vnútra SR, čím odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na sekcii európskych programov získal mandát na spravovanie dvoch prioritných osí programu:

Prioritná os č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“

Prioritná os č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

Opatrenia v prioritnej osi č. 5 majú zlepšiť sociálne a ekonomické začlenenie Rómov prostredníctvom podpory desegregácie a rozšírenia dostupnosti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Sekcia európskych programov bude investovať aj do ďalších programov zameraných na tzv. mäkké opatrenia ako podpora činností komunitných centier a využívania služieb zdravotnej starostlivosti. Aktivity v celkovom objeme 163,5 miliónov eur sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.

Aktuálny stav prípravy národných projektov

Sekcia európskych programov momentálne intenzívne pripravuje vyzvania pre štyri národné projekty, ktorých zámery boli schválené komisiou pod Monitorovacom výborom v roku 2015. Ministerstvo zdravotníctva v programovom období 2014 – 2020 vystupuje ako žiadateľ v národnom projekte Zdravé komunity IIA, v rámci ktorého budú podporené aktivity zdravotnej osvety a prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu. Sekcia európskych programov plánuje vyhlásiť vyzvanie pre tento národný projekt v priebehu februára 2016. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vystupuje ako žiadateľ v troch národných projektoch. Štvorročný národný projekt Take away (fáza 1) bude poskytovať komplexnú podporu pre integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Ide o kombinovaný program terénnej sociálnej práce, inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni a podpory asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov. Sekcia európskych programov spolupracuje pri príprave vyzvania pre národný projekt Take away a národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s riadiacim orgánom a úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a plánuje vyhlásiť vyzvania pre národné projekty v priebehu mesiaca február 2016. Vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie je naplánované na marec 2016.

Opatrenia v prioritnej osi č. 6 sú zamerané na fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu zanedbaných komunít a na poskytovanie podpory sociálnym podnikom. Jednotlivé projekty povedú k zabezpečeniu prístupu obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. Podporené tiež bude rozširovanie kapacít škôlok formou výstavby alebo rekonštrukcie predškolských zariadení a tiež budovanie sociálnej infraštruktúry, ako napríklad komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na realizáciu projektov prioritnej osi 6 sú vyčlenené prostriedky vo výške 286,6 miliónov eur spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktivity tejto priority budú realizované formou súťažných dopytovo-orientovaných projektov. Samosprávy sa o podporu budú môcť uchádzať po vyhlásení výzvy, ktorú spolu s podmienkami účasti bude zverejňovať sekcia európskych programov.

Aktuálny stav prípravy dopytovo orientovaných projektov

Sekcia európskych programov momentálne pripravuje výzvu v rámci špecifického cieľa 6.1.2. na podporu výstavby a rekonštrukcie nových predškolských zariadení  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na rozšírenie kapacít. Výzvu plánujeme vyhlásiť koncom januára 2016 v celkovom objeme 58 miliónov eur. Vo februári 2016 plánujeme vyhlásiť výzvu na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier a v marci výzvu na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

V prípade otázok ohľadom prioritnej osi 5 a 6 Operačného programu Ľudské zdroje prosím kontaktujte sekciu európskych programov nametodika.imrk@minv.sk.