Facebook

Európska komisia schválila program Poľsko-Slovenská republika

Na realizáciu projektov bude pridelené takmer 155 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, lebo až polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 77,5 miliónov eur), bude investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. 

 

Suma takmer 56 miliónov eur podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou. 

 

V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (12 miliónov eur).

 

 „Skúsenosti z rokov 2007-2013 jasne ukazujú, že je veľký dopyt po realizácii projektov v tejto oblasti. Okrem toho, slovensko-poľské pohraničie je bohaté na objekty predstavujúce prírodné ako aj kultúrne bohatstvo regiónu. Investície do tejto oblasti zvýšia atraktivitu tohto územia – aj pre jeho obyvateľov, ako aj pre návštevníkov – povedal Marceli Niezgoda, námestník ministra infraštruktúry a rozvoja.

 

V súčasnej dobe Riadiaci orgán (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja), spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a ostatnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v práci nad ďalšími dokumentami, ktoré umožnia čo najskoršie vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov.