Facebook

Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO

Operačný program Kvalita životného prostredia otvorí v prvom polroku 2017 viaceré výzvy, kde sa budú môcť o podporu z fondov EÚ uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Zatiaľ najpodrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v novom harmonograme výziev na rok 2017, ktorý nájdete tu.

V oblasti odpadového hospodárstva sú od októbra 2016 otvorené dve výzvy na zhodnocovanie, recykláciu a predchádzanie vzniku nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, s alokáciou spolu 140 mil. EUR. Oprávnené sú MNO poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na apríl 2017 je plánovaná výzva v oblasti osvetových a informačných aktivít v témach odpadov, vody, biodiverzity a kvality ovzdušia s alokáciou 5 mil. EUR.

V oblasti biodiverzity a chránených území NATURA 2000 sú plánované na marec 2017 tri výzvy na vypracovanie a realizáciu dokumentov starostlivosti o chránené územia a na obnovu ekosystémov a biodiverzity pomocou zelenej infraštruktúry. Vo výzvach je plánované rozdelenie 39 mil. EUR. Oprávnení budú vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach a je možné tiež vstupovať do partnerstiev s realizátormi projektov.

Na marec 2017 bola zo septembra 2016 presunutá aj výzva na skvalitnenie monitorovania ovzdušia, kde sa môžu o peniaze z balíka 22 mil. EUR uchádzať MNO v gestorstve Ministerstva životného prostredia SR.

V téme riadenia rizík a mimoriadnych udalostí je možné získať podporu vo výzve plánovanej na apríl 2017 s alokáciou 33 mil. EUR. Uchádzať sa môžu MNO bez obmedzenia aj v partnerstve so štátom. Relevantná je aj 76 mil. EUR výzva na posilnenie kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí, plánovaná na jún 2017.

V priorite zameranej na energetiku je možné uchádzať sa o projekty vo výzvach na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, kde sú oprávnené združenia fyzických alebo právnických osôb. Bude rozdelených 26,65 mil. EUR. Výzvy sú plánované na máj a august tohto roku.

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sa môžu zapojiť do výziev na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií a zavádzania systémov environmentálneho manažérstva. Obe výzvy sú plánované na máj 2017, a rozdeliť sa v nich plánuje spolu 15 mil. EUR.

Aktuálne zverejnené výzvy sú na stránke ITMS a na stránke operačného programu Kvalita životného prostredia.

Predstavenie priorít a oprávnených aktivít Operačného programu nájdete v tejto prezentácii (PPTX, 3 MB).