Facebook

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity

Obrázok k aktualite Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity Ábel Ravasz bol minulý týždeň vymenovaný do funkcie splnomocnenca pre rómske komunity. Nasledujúce roky bude v pozícii prijímateľa národných projektov zabezpečovať realizáciu opatrení na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Krátko po svojom vymenovaní sa nový splnomocnenec stretol s generálnou riaditeľkou sekcie európskych programov Adelou Daniškovou.

Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra SR spravuje v programovom období 2014-2020 dve prioritné osi Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané na pomoc rómskej komunite. „Veríme, že výsledkom našej vzájomnej spolupráce pre ďalšie roky budú konkrétne výsledky, ktoré budú mať pozitívny dopad na marginalizované rómske komunity. Nejde o ľahkú tému, avšak správne nastavený systém môže celý proces práce s touto komunitou iba zlepšiť," povedala Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie.
      „Mojou prvoradou úlohou bude čo najefektívnejšie využiť možnosti a zdroje, aby sme marginalizovaným rómskym komunitám pomohli v otázkach ich integrácie a vzdelania. Je to veľká zodpovednosť, a preto budeme intenzívne spolupracovať," povedal Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
      Operačný program Ľudské zdroje sa rómskej téme venuje prostredníctvom prioritnej osi č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritnej osi č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celková finančná podpora z Európskych štrukturálnych a investičných fondov bude počas aktuálneho programového obdobia predstavovať 383 miliónov eur.
      Projekty podporené z prioritnej osi č. 5, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca majú za cieľ zlepšiť sociálne a ekonomické začlenenie Rómov v spoločnosti prostredníctvom zvýšenia vzdelanostnej a zamestnaneckej úrovne, podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo zlepšenie štandardov hygieny bývania.
      Prioritná os č. 6 je primárne zameraná na fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu zanedbaných komunít a na poskytovanie podpory sociálnym podnikom. Pôjde napríklad o projekty zamerané na rekonštrukciu a výstavbu materských škôl, vybudovanie prístupov k pitnej vode alebo vybudovanie komunitných centier. V súčasnosti je už vyhlásená výzva na dopytovo orientované projekty na výstavbu a rekonštrukciu nových predškolských zariadení, do ktorých sa môže zapojiť viac ako 1000 obcí na Slovensku.