Facebook

Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostrediaformou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite nalietajuceryby@pro-vida.sk.

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.

Pre koho je vhodný náš investičný grant?

Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.

Aké sú kritéria výberu?

Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

 Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:

 Riaditeľ programu

M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk, telefón: +421 908 581 560

 Programová koordinátorka

PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: skybova@pro-vida.sk, telefón: +421 903 421 224