Facebook

Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020


Fondy posilnia inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, zlepšia výkonnosť vedecko-výskumného systému a podporia spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, univerzitami a podnikateľským sektorom. Investície vo výške 1,8 miliardy EUR zabezpečia nárast súkromných ​​a verejných výdavkov na VaV z 0,8% na 1,2% HDP. Fondy aktívne podporia aj súkromné výdavky na výskum, ktorý by mal narásť z 0,3% na 0,8% HDP.

Vyššiu produktivitu a pridanú hodnotu v podnikateľskom sektore pomôže zabezpečiť 915 miliónov EUR na podporu malých a stredných podnikov a poľnohospodárskych statkov. Podnikateľské prostredie sa zlepší vďaka poskytovaniu služieb šitých na mieru pre spoločnosti a opatrení na uľahčeniu ekonomického využívania nových myšlienok, ako aj vďaka podpore pre začínajúce podniky. Prospech z investícií do zvýšenia konkurencieschopnosti v poľnohospodársko-potravinárskom sektore bude mať prospech 1 250 fariem a 400 potravinárskych spoločností.

Na zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach bude vynaložených  737 miliónov EUR. Medzi kľúčovými oblasťami pre investície sú kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v detstve, lepšie výsledky vzdelávania, inkluzívne a odborné vzdelávanie. Z týchto investícií bude profitovať vyše 100 000 žiakov a študentov.

Zamestnanosť a sociálne začlenenie pomôže zaistiť ľuďom v ťažkej situácii a osobám zo znevýhodnených skupín rovnaké príležitosti ako ostatným, aby si dokázali nájsť a udržať pracovné miesta a začleniť sa do spoločnosti. Zhruba 250 000 nezamestnaných osôb, najmä tých s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaných, by malo dostať lepšie šance na trhu práce. Veľký dôraz bude aj na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Podpora bude poskytovaná 150 obciam s najchudobnejšími rómskymi komunitami.

Do efektívnosti verejnej správy, súdneho systému a vymožiteľnosti práva sa investuje 278 miliónov EUR. Cieľom je znížiť regulačné a administratívne zaťaženie a zabezpečenie vysokej úrovne transparentnosti, integrity a zodpovednosti.

Viac ako 1 miliarda EUR investícií do nízko-uhlíkovej ekonomiky sa zameria na zvýšenie energetickej účinnosti vo verejných a obytných objektoch a podnikoch, na podporu účinnejšieho centrálneho zásobovania teplom a na rozvoj nízko-uhlíkových akčných plánov. Konečná spotreba energie vo verejných budovách by mala vďaka investíciám klesnúť o 279 miliónov kWh/rok. Investície budú využité aj na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie z 10,4% na 15,5%.

Investície vo výške 805 miliónov EUR do IKT urýchli šírenie širokopásmového pokrytia a sietí novej generácie. Dosiahne sa cieľ stopercentného pokrytia širokopásmovým internetom o rýchlosti aspoň 30 MB/s v súlade s cieľmi Digitálnej agendy, zlepšia sa služby pre občanov a podniky, a podporí sa efektivita verejnej správy.
 
Investície z EŠIF vo výške 3,7 miliardy EUR zabezpečia dokončenie sietí TEN-T a zlepšia dostupnosť dopravy. To bude zahŕňať 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí. Fondy tiež prispejú k modernizácii mestskej hromadnej dopravy vo vybraných mestách a zlepšenia podmienok pre vnútrozemskú vodnú dopravu vrátane modernizácie prístavu v Bratislave.

Takmer 1,5 miliardy EUR investícií pomôže vybudovať ekologickú infraštruktúru, zabezpečí ochranu životného prostredia a podporí efektívne využívanie zdrojov. Viac ako 200 000 ľudí získa výhody lepšieho čistenia odpadových vôd a viac než 12 000 ďalších bude chránených vďaka protipovodňovým opatreniam. Snahy o zabezpečenie trvalo-udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochranu slovenskej bohatej biodiverzity sa zamerajú na zabránenie opustenia 1,2 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Ekologické a šetrné postupy hospodárenia s pôdou sa budú uplatňovať na 21% poľnohospodárskej pôdy.

Integrované územné nástroje zabezpečia investície do regiónov vo výške 890 miliónov EUR, a to predovšetkým do zlepšenia prístupu k efektívnym a kvalitným verejným službám a do bezpečnej a ekologickej regionálnej dopravy. 368 miliónov EUR sa investuje aj do udržateľného rozvoja miest. 200 miliónov EUR z verejných výdavkov zase pomôže vytvoriť zhruba 1 500 pracovných miest prostredníctvom podpory MSP vo vidieckych oblastiach, v súlade so stratégiou miestneho rozvoja.

Okrem podpory prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov budú v novom programovom období k dispozícií aj výrazne navýšenéfinančné nástroje ponúkajúce návratne formy financovania. Celkovo bude prostredníctvom finančných nástrojov k dispozícií zhruba 455 miliónov EUR. Väčšina podpory pôjde na malé a stredné podniky, energetickú účinnosť, životné prostredie a dopravnú infraštruktúru. Postupne sa rozsah pôsobnosti môže rozšíriť aj na oblasť výskumu a inovácií a informačné a komunikačné technológie, vrátane širokopásmovej infraštruktúry.