Facebook

Informácia o zrušení výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

ovoľujeme si upozorniť na zrušenie výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - materské školy (http://bit.ly/1StkfPb) a

 

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2 - vodovody, kanalizácie, ČOV (http://bit.ly/28Q14Dc)

 

boli dňom 10.6.2016 zrušené MPRV SR ako riadiacim orgánom IROP, nakoľko neboli vydané v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po odstránení identifikovaných nedostatkov budú predmetne výzvy opätovne vyhlásené.

 

V súčasnosti prebiehajú na MPRV SR ako RO pre IROP procesy súvisiace s urýchlením a zefektívnením čerpania podpory IROP, o ďalšom postupe implementácie Vás budeme priebežne informovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácia o zrušení výzvy s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (http://bit.ly/28MI4pH)

- Informácia o zrušení výzvy s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 (http://bit.ly/28M7iQm)

 

Informácia bola zverejnená na stránkach:

- http://bit.ly/28M6ZF4

- http://bit.ly/1StkfPb

- http://bit.ly/28Q14Dc