Facebook

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

Zúčastnili sa na nej zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva, partnerských organizácií a vedeckých inštitúcií zo Švajčiarska,  z Poľska a zo Slovenska: napr. z Univerzity v Berne, Technickej univerzity v Rapperswil, Univerzity aplikovaných vied v Luzerne,  Združenia švajčiarskych parkov, Biosférickej rezervácie Entlebuch, UNEP -Grid Warsaw, Univerzity Mateja Bela, Štátnej ochrany prírody, OOCR Spiš, OOCR Slovenský raj, Združenia Tokajská vínna cesta, obce Zemplínske Hámre, nadácie EKOPOLIS, SACR, ako aj  zástupcovia rezortov a úradu vlády.
 
„Bolo to podujatie, v ktorom rezonovala najmä spolupráca, vzájomné informovanie sa o realizácii dobrých nápadov a príkladov rozvoja prírodného turizmu, regionálnych produktov, ochrany prírody,  čím sa výrazne podporuje na Slovensku cestovný ruch," skonštatoval veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.
 
Počas konferencie sa účastníci oboznámili s úspešnými projektmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Prítomných zaujali prezentácie o zušľachťovaní a zatraktívnení  chránenej oblasti Poloniny a Pieniny, Slovenského raja či Tokaja.  Práve ochrana životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj s dôrazom na oblasť geografického zamerania Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorou je východné Slovensko, má v Programe dôležité miesto. Program priamo podporuje v oblasti rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody 4 individuálne projekty, ktoré realizujú obec Stratená, obec Zemplínske Hámre, Združenie Tokajská vínna cesta a Štátna ochrana prírody SR.Čiastka vyčlenená na podporu týchto projektov je viac ako 6 miliónov eur. Okrem toho boli podporené viaceré projekty ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá.
 
Ivan Ivančin, riaditeľ odboru Švajčiarskeho finančného mechanizmu úradu vlády: „Vysoká pridaná hodnota Programu súvisí aj s početnou a aktívnou účasťou švajčiarskych partnerov pri ich realizácii. Každý podporený projekt má svoje špecifiká a všetky sú rovnako dôležité pre úspech Programu, ktorého cieľom je znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi SR a EÚ, ako aj v rámci EÚ. A všetky projekty je pri doterajšej implementácie nutné hodnotiť pozitívne."
 
Partneri zo Švajčiarskej konfederácie veľmi aktívne a inšpiratívne pristúpili k vzájomnej slovensko-švajčiarskej spolupráci.  Florian Knaus z Biosférickej rezervácie Entlebuch: "Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme mali možnosť vypočuť si množstvo podnetov týkajúcich sa prírodného turizmu. Je teraz na daných organizáciách a inštitúciách, aby dané podnety či myšlienky zrealizovali, rozšírili respektíve posilnili svoju spoluprácu a tým pomyselne postavili svoje projekty na vlastné nohy. Entuziazmus, odhodlanie a trpezlivosť sú teraz viac ako žiaduce."
 
Dôležitým posolstvom konferencie Prírodný turizmus a regionálny rozvoj je aj myšlienka, že ochrana prírody nesmie byť vnímaná len ako obmedzenie občanov a subjektov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach, ale najmä ako príležitosť pre ekonomicky rast aj formou prírodného cestovného ruchu. A cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí, preto je dôležitá aj aktívna komunikácia a príjemný prístup spolu s patričnou hrdosťou na to, čo región ponúka.
 
Konkrétne závery z konferencie úrad vlády oficiálne adresuje na príslušné inštitúcie a rezorty, ktoré majú vo svojich kompetenciách rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku.