Facebook

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR  v týchto dňoch. 

Ministerstvo pripravuje zverejnenie prvých troch referenčných registrov, ktoré budú obsahovať referenčné údaje o občanoch a podnikateľoch. V praxi to bude znamenať, že ak napr. podnikateľ raz nejakému úradu zadal informácie o svojej spoločnosti, nebude ich musieť predkladať opätovne inému úradu. 

V prvom kroku budú medzi referenčné registre patriť Register právnických osôb, Register daňových subjektov a  Evidencia uchádzačov o zamestnanie. 

Register právnických osôb bude poskytovať údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch, orgánoch verejnej moci, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o odštepnom závode a zapísanej organizačnej zložke. Register daňových subjektov bude ako referenčný údaj poskytovať identifikačné číslo platiteľa DPH. V Evidencii uchádzačov o zamestnanie sú navrhované dva referenčné údaje: dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dátum jeho vyradenia z evidencie.

Zverejnenie prvých referenčných registrov znamená začiatok zavádzania konceptu referenčných registrov verejnej správy. Úrady majú povinnosť do jedného roka zosúladiť svoje údaje s údajmi v referenčných registroch. Samotnému zverejneniu predchádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa v týchto dňoch začína. 

Nové referenčné registre a údaje budú zverejnené v Zozname referenčných registrov, na ústrednom portáli www.slovensko.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR http://informatizacia.sk/.