Facebook

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimálne 3 roky.

 

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. EUR pre existujúce podniky.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre nové a začínajúce podniky je 30 000 000 EUR.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre existujúce podniky je 40 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výziev: 22.11.2016

 

Typ výziev: otvorené

 

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite na stránku:

http://bit.ly/2gA8peh

 

Zároveň na webovom sídle (http://bit.ly/2gkqkmk) sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

 

O konaní informačných seminárov k predmetným výzvam sa včas dozviete na webovom sídle OP VaI.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2gfVEos