Facebook

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

 

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

 

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

 

Usmernenie č. 3 Vám v PDF formáte zasielame v prílohe e-mailu.

 

Bližšie informácie k výzve sú verejnosti dostupné na stránke:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://goo.gl/z07yzU