Facebook

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016


05.05.2016 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Podklady k výzve

[pdf]  Úplné znenie výzvy - slovenská verzia [pdf, 187 kB]
[pdf]  Úplné znenie výzvy - anglická verzia [pdf, 179 kB]
[pdf]  Príloha 1: Vzor žiadosti [pdf, 526 kB]
[pdf]  Príloha 2a: Metodický pokyn na kalkuláciu nákladov - slovenská verzia [pdf, 148 kB]
[pdf]  Príloha 2b: Metodický pokyn na kalkuláciu nákladov - anglická verzia [pdf, 147 kB]
[pdf]  Príloha 3a: Technické a formálne podmienky žiadosti - slovenská verzia [pdf, 130 kB]
[pdf]  Príloha 3b: Technické a formálne podmienky žiadosti - anglická verzia [pdf, 127 kB]
[pdf]  Príloha 4: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá [pdf, 177 kB]
[pdf]  Príloha 5: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov [pdf, 1 MB]

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016