Facebook

Odpočet splnomocnenca vlády SR pre pre rómske komunity za rok 2015

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák zverejňuje každý rok odpočet svojej činnosti a Úradu splnomocneneca vlády SR pre rómske komunity. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2015 pripravoval Revíziu Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, nové akčné plány v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, ako aj akčné plány pre prierezové témy v oblasti v oblasti finančného začleňovania, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie. Podstatná časť aktivít ÚSVRK bola zameraná na prípravu národných projektov, ktoré budú realizované  v rámci OP Ľudské zdroje – Prioritnej osi 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  v roku 2015 pripravoval Revíziu Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, nové akčné plány v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, ako aj akčné plány pre prierezové témy v oblasti v oblasti finančného začleňovania, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie. 

Odpočet splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2015 nájdete tu a v dokumentoch nižšie.