Facebook

OECD: v Paríži sa rokovalo o dôvere vo verejnom sektore

V dňoch 21. – 22. apríla 2016 sa v Paríži uskutočnilo 53. zasadnutie Výboru pre verejnú správu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/. Hlavnou témou rokovania bolo Budovanie integrity vo verejnej správy: výzvy možnosti a implikácie pre zlepšenie dôvery vo verejnom sektore. Zasadnutie sa konalo v rámci týždňa integrity OECD a v kontexte tzv. OECD Integrity Forum, ktoré bolo otvorené 19. apríla 2016. Toto fórum je jedným z popredných v oblasti boja proti korupcii na celom svete spájajúcich politické spoločenstvo so súkromným sektorom, občianskou platformou ako aj akademickou obcou.

Na zasadnutí sa zúčastnila zástupkyňa sekcie verejnej správy MV SR  Monika Filipová, ktorá na základe pozvánky sekretariátu Direktoriátu pre verejnú správu a teritoriálny rozvoj OECD predniesla skúsenosti Slovenskej republiky v oblasti dodržiavania a vynucovania pravidiel pri boji proti korupcii za účelom dosahovania lepšej integrity vo verejnej správe. Delegátka sa vo svojej prezentácii zamerala na súčasné vnímanie Slovenskej republiky v oblasti korupcie, pričom uviedla stručný opis inštitucionálneho pozadia pre boj proti korupcii. Ďalej zdôraznila akým výzvam v súčasnosti Slovensko čelí v danej oblasti, pričom uviedla dôležitosť vzdelávať ľudí v tejto oblasti a zvyšovať povedomie o korupcii. Tiež zdôraznila význam spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnym ako aj súkromným sektorom. Za výzvu označila aj potrebu dostatočných personálnych kapacít s profesionálnym prístupom k problematike.

Ďalej zhrnula kroky, ktoré Slovensko uskutočnilo za účelom posilniť boj proti korupcii. Patrí sem prijatie niektorých dôležitých právnych aktov (volebné kampane, ochrana oznamovateľov, trestná zodpovednosť právnických osôb), založenie zmiešanej expertnej skupiny na boj proti korupcii /v ktorej majú zástupcov mimovládny i súkromný sektor/, prijatie Akčného plánu na posilnenie právneho štátu či zavedenieElektronického kontraktačného systému pre zvýšenie efektivity a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania.

V ďalšej časti Monika Filipová zdôraznila, že jednou z hlavných priorít súčasnej vlády je boj proti korupcii, deklarované aj v Programovom vyhlásení vlády. Medzi najbližšie plánované opatrenia patria ďalší rozvoj elektronického kontraktačného systému, zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov za účelom zúženia priestoru na korupciu, plnenie Akčného plánu ako aj prepojenie štátnych databáz. Súčasťou opatrení bude aj posilnenie analytických kapacít protikorupčných jednotiek ako aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Delegátka tiež spomenula nedávno schválený e-learning projekt Národnej kriminálnej agentúry a OECD,  cieľom ktorého je vytvoriť on-line vzdelávaciu platformu pre štátnych zamestnancov ako aj širokú verejnosť v oblasti boja proti korupcii.

Na záver Monika Filipová zdôraznila, že Slovenská republika má dobre vybudované inštitucionálne i legislatívne základy v oblasti boja proti korupcii, preto v súčasnosti najväčšou výzvou je aktívne zapojenie občanov a praktické skúsenosti. OECD naďalej zohráva dôležitú  úlohu v budovaní transparentných, efektívnych a dobre fungujúcich verejných správ.