Facebook

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Vlajkový projekt je:

projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,

projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,

projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,

projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.

Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:

projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;

projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;

projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;

projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;

Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

Osobami zodpovednými za poskytnutie podpory vo forme konzultácie (najlepšie elektronickou poštou) týkajúcich sa prípravy koncepcie vlajkových projektov sú:

pani Dorotou Leśniak, dlesniak@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 02 (po poľsky) ako aj

pani Martinou Bakoňovou, mbakonova@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 03 (po slovensky).