Facebook

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

 záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2017 na: 

Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v zmysle § 7, § 8 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;
Doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu v zmysle § 2 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov;
Doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ v zmysle § 3 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov;
Platbu pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov;
Platbu na viazané priame platby v zmysle § 2 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov;
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;

Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 a 2016  s termínom ukončenia v roku 2019 resp. 2020.

Ekologické poľnohospodárstvo v zmysle § 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky   č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;Pre opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo sa neotvárajú žiadne nové, ani rozšírené záväzky a tiež žiadne kombinačné platby spojené s týmto opatrením.
Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;
Platbu v rámci sústavy NATURA 2000 v zmysle § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

v termíne od 10. apríla 2017 do 15. mája 2017.

Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2017 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2017 sa predkladá

v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j.  od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2017. 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky. 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili Jednotnú žiadosť v roku 2016, predtlačené formuláre identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

V prípade záujmu o platby  na viazané priame platby na zvieratá sa informujte ohľadom zoznamov u zamestnancov regionálnych pracovísk PPA.

Všetky predtlačené formuláre a grafický materiál v papierovej podobe je možné si vyzdvihnúť od 3. apríla 2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

PPA ďalej oznamuje, že na svojom webovom sídle dňa 26.1.2017 uverejnila Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh, na základe ktorého okrem iného informovala žiadateľov o priame podpory, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, že pre rok podávania žiadostí 2017 im nebude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe. Dňa 21.3.2017 zverejnila PPA v rámci Oznámenia o sprístupnení aplikácie GSAA pre kampaň 2017 aj zoznam týchto žiadateľov. Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe, ktorý si budú môcť prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch.

 PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje   a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí (vrátane špecifikácií a príloh) sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory  na rok 2017, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017 (doc, 86 Kb, 144x)
Identifikačný list na rok 2017 (docx, 34.84 Kb, 85x)
Jednotná žiadosť na rok 2017 (xlsx, 277.66 Kb, 137x)
Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností (rtf, 105.65 Kb, 56x)
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností (rtf, 82.19 Kb, 44x)
Zoznam príloh k žiadosti o Platbu pre mladých poľnohospodárov (rtf, 1017.51 Kb, 69x)
Žiadosť o stiahnutie (xlsx, 248.4 Kb, 64x)
Žiadosť o zmenu a doplnenie (xlsx, 205.71 Kb, 53x)