Facebook

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov  v zmysle § 48 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 s termínom ukončenia v roku 2019

v termíne od 2. mája 2016 do 15. mája 2016.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2016 do 9. júna 2016), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2016. 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely.

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a ich príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o lesnícke podpory na rok 2016, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.

Pre overenie lesných plôch a ich spôsobilosti pre uvedené opatrenia dávame do pozornosti aplikáciu Národného lesníckeho centra na webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Príručka pre žiadateľa o lesnícke podpory z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (pdf, 2.68 Mb, 48x)
Žiadosť o podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (xls, 107.5 Kb, 37x)
Žiadosť o zmenu a doplnenie (xls, 364 Kb, 14x)
Žiadosť o stiahnutie (xlsx, 97.99 Kb, 10x)
Žiadosť o platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok (xls, 131 Kb, 40x)
Žiadosti na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (xls, 224.5 Kb, 26x)
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností (rtf, 82.25 Kb, 11x)
Identifikačný list na rok 2016 (docx, 44.67 Kb, 31x)