Facebook

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. týmto oboznamuje žiadateľov s Oznámením Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka k podávaniu žiadostí o platbu na Lesnícko-environmentálne platby a  Agroenvironmentálne platby, podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat administrovaných pre rok 2015.