Facebook

Peniaze na telocvične dostane viac ako 200 škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že medzirezortná komisia vyhodnotila žiadosti zaslané v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

 

Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 448 rozvojových projektov škôl, z toho 203 rozvojových projektov škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 rozvojových projektov škôl v rámci bežných výdavkov.

 

V rámci kapitálových výdavkov sa navrhuje podporiť 25 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 997 000 € a 178 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 €.

 

V rámci bežných výdavkov sa navrhuje podporiť 70 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 201 600 € a 276 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 798 400 €.

 

Úspešný žiadateľ prijíma finančné prostriedky na rozvojové projekty pre jednotlivé školy za podmienok uvedených vo výzve. Žiadateľ uvedený v zozname úspešných žiadateľov oznámi ministerstvu prijatie / neprijatie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Oznámenie je potrebné uskutočniť na e-mailovú adresu:telocvicne@minedu.sk

 

Oznámenie obsahuje:

- zoznam škôl pre ktoré obec/VÚC prijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,

- zoznam škôl, pre ktoré obec/VÚC neprijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,

- podpis štatutárneho zástupcu a pečiatku obce /vyššieho územného celku.

    

Spolu s oznámením zasiela obec/VÚC aj upravený rozpočet osobitne za jednotlivé školy podľa výšky pridelených finančných prostriedkov ministerstvom a výšky spoluúčasti žiadateľa určenej ministerstvom.

    

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať finančné prostriedky za podmienok uvedených na webovom sídle ministerstva (napr. kvôli úprave sumy poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom, spoluúčasti žiadateľa a podobne), finančné prostriedky získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú výzvu.

 

Žiadateľ je povinný použiť na schválené aktivity najskôr finančné prostriedky určené ako spoluúčasť žiadateľa a až následne finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom. Ušetrené finančné prostriedky v rámci verejného obstarávania je povinný prijímateľ finančných prostriedkov vrátiť.

 

Zverejnené zoznamy:

- Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 (http://bit.ly/1Mnc7m4)

 

- Zoznam neúspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 (http://bit.ly/1Ubnwbm)

 

- Zoznam členov komisie (http://bit.ly/1RmK96G)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/1RmKAy7