Facebook

Pohoda za mestom

Cieľ programu

Podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Výška podpory

V tomto ročníku predpokladáme podporu 5 projektov, maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 500 €.

BGrant môže pokryť náklady na projekt maximálne do výšky 90 % celkových nákladov. Subjekt, ktorý podáva projekt, musí zabezpečiť min. 10 % celkových nákladov na projekt z vlastných alebo iných zdrojov (napr. rozpočet samosprávy, iné nadácie, sponzori a pod.). Môže ísť o finančné aj nefinančné príspevky.


Projekty by mali byť realizované v rozmedzí marca až októbra 2015