Facebook

Pozvánka na konferenciu

V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, sa uvádza, že do konca roka 2013 boli obnovené budovy so 470-tisícmi bytmi. To je zhruba 50 percent zo všetkých bytových jednotiek. Podľa strategického zámeru by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytových domov. 

Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 - 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.

Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. V každom prípade zástupcov vlastníkov v týchto domoch čaká náročné obdobie príprav, presviedčania a rozhodovania. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov,  je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované aj vyregulovaniu vykurovacej sústavy, vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody a úsporám elektriny.

Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie. Konferencia je preto určená predovšetkým pre zástupcov vlastníkov a členov rád spoločenstiev bytových domov, ktoré zatiaľ nie sú zateplené, prípadne nerealizovali iné úsporné opatrenia. Pozvaní sú aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovia.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch,  je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.  
 

Program konferencie

14. apríla 2015

BLOK: Plány, požiadavky, podpora

09.00 Regisrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti  - úspory v budovách
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30 Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.00 Požiadavky na významnú obnovu budov a prax
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
11.40 Podporné mechanizmy zvýhodňujú celkovú obnovu
Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania
12.10 Obed

BLOK: Plány, požiadavky, podpora

13.30 Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti
Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania
14.00

Úspory energie sa už monitorujú
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.30

Výberom projektanta zásadne ovplyvňujete ekonomiku stavby
Karol Ferenčík, PF7, s.r.o., Bratislava

15.00 Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb
15.30 Občerstvenie
16.00 Ako prežiť zatepľovanie
Róbert Keleši, Monty PRO, s.r.o., Bratislava
16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Projekt, stavebný dozor, certifikát – prečo sa oplatí trvať na kvalite
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Dana Pištová, Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová (ŠFRB), Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Karol Ferenčík (PF7), Ivan Pauer (SASDARS), Róbert Keleši, (Monty PRO ), Petra Jurčáková (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku), Eugen Kurimský (Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností)

18.00 Záver

15. apríla 2015

BLOK: Technické zariadenia budov

09.00 Povinnosti pre bytové domy v kocke
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.30 Hydraulické vyregulovanie prináša úsporu aj v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
10.00 Po zateplení treba znova vyregulovať vykurovaciu sústavu
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o.
10.30 Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica
11.00 Občerstvenie
11.30 Efektivita investovania do modernizácie a prevádzky centrálneho zdroja tepla v budove
Dušan Piták, Termoservis, s.r.o., Martin
12.00

Vyregulovanie rozvodov teplej vody
Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava

12.30 Elektrina a možnosti úspor, na ktoré sa zabúda
Juraj Šipula, Turčianske Teplice
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie