Facebook

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na blížiace sa termíny vyhlásenia pripravovaných výziev na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a tiež pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov. V prípade, že zostanú voľné kapacity, konferencie sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia spomedzi energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb či odborne spôsobilé osoby v oblasti certifikácie budov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

25. máj 2015

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12.00 Obed
13.30 Významná obnova budov ako prostriedok na znižovanie potreby energie miest a obcí
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
14.00 Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov financovanú z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.30

Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                   

15.00

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?                     Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

15.30 Občerstvenie
16.00

Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Príležitosť podstatne znížiť energetickú náročnosť budov samospráv. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Zuzana Sternová (TSÚS), Matej Kerestúr (SIEA), Ivan Pauer, (SASDARS), Vladimír Šimkovic (IEPD), Marcel Lauko (APES),

18.00 Záver

26. máj 2015

09.00 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.20

Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav vo verejných budovách
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš

09.45 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha - nepotvrdené
10.10 Slovenské skúsenosti so službami s garantovanou úsporou
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
10.35 Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho" energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Občerstvenie
11.25 Podmienky výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Ministerstvo hospodárstva SR
11.50

Abeceda technických parametrov sústav verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

12.15

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb
Radovan Keklák, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

12.40 Ako zvládnuť obnovu verejného osvetlenia
Tomáš Mikunda, obec Porúbka
13.05 Obed
14.30 Ukončenie konferencie