Facebook

Prezentácia súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti


Žiadosti o projekt musia byť doručené do: 14.8.2015 
Projektový grant: EUR 50,000 – 200,000 
(Predpokladaný) dátum začiatku realizácie projektu 1.10.2015 
Dátum ukončenia projektu: 30.4.2016 
Vyhlasovateľ: Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky 
Zdroje financovania: Finančný mechanizmu EHP Štátny rozpočet SR 
Program: SK05 Podpora diverzity k kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva 
Relevantný výstup programu: 1702 – Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg
Dátum zverejnenia výzvy: 12.6.2015 
Celková disponibilná alokácia: 1 405 074 eur Komponent: Schéma malých grantov 
Kód výzvy: CLT03