Facebook

Prieskum verejnej mienky - eurofondy

Podobný prieskum sa realizoval aj v rokoch 2008 a 2011 a tak sa naskytuje možnosť porovnať ich výsledky. V segmente verejnosť pozostávala  výberová vzorka  z 500 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 54% žien, 46% tvorili muži.

Oproti údajom v roku 2011 výrazne vzrástol podiel respondentov, ktorí síce vedia, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj, ale nevedia o tom nič bližšie.  Výrazne vzrástlo najmä povedomie o štrukturálnych fondoch EÚ. Ďalším výrazným pozitívom  je skutočnosť, že viac ako polovica respondentov považuje činnosť fondov za skôr prospešnú, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom o  3 až 4 percentuálne body.

Až 83% opýtaných Slovákov má pocit, že Európska únia pomáha Slovensku, čo je oproti roku 2011 mierny nárast. Takmer polovica účastníkov prieskumu považuje úroveň informácií o novom programovom období za veľmi a skôr dobrú.

Z respondentov, ktorí poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku: www.nsrr.sk, ho 11% navštevuje pravidelne – je to  nárast oproti roku 2011 o 8 percentuálnych bodov a 81% z tých, ktorí portál aspoň raz navštívili, ho považuje za skôr prehľadný. Tretina Slovákov sa cíti byť dobre informovaná o operačných programoch (o cieľoch a spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov z EÚ určených pre Slovensko) a polovica opýtaných považuje informácie o operačných programoch za zrozumiteľné.

Z hľadiska konkrétnych fondov (resp. ich názvov), najvyššiu znalosť vykazuje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (84 %).  Druhým v poradí je Európsky fond regionálneho rozvoja (74 %).

Z pohľadu konkrétnych financovaných oblastí má najviac ľudí povedomie o možnosti financovania rozvoja obcí a regiónov (83 %), budovanie ciest a diaľnic (80 %) a vzdelávania (77%). Podiel ľudí, ktorí nepoznajú Národný strategický referenčný rámec SR sa oproti údajom z prieskumu z roku 2011 znížil o 8 percentuálnych bodov (z 92% na 84%). Avšak len jedno percento populácie vie presne určiť, čo tento pojem znamená.

Operačné programy NSRR SR (vo všeobecnosti) pozná iba 8% ľudí. Z nich preukázali najvyššiu znalosť o  OP Doprava a OP Vzdelávanie.

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval tento marketingový prieskum trhu za účelom zlepšenia kvality programovania a implementácie fondov EÚ na Slovensku, ako aj  pri príprave nového Komunikačného plánu na programové obdobie 2014-2020 a lepšieho zacielenia komunikácie s verejnosťou.