Facebook

. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Vláda SR  na svojej 180. schôdzi konanej 14.10.2015 okrem iných bodov prerokovala a schválila 
pod bodom č.4
.Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 – nové znenie
Predkladá:minister životného prostredia 
             Č. m.: UV-34604/2015
             Materiál: Schválený 
             Č. uznesenia: 562/2015