Facebook

Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta


Ministerstvo podporí pripravenosť krajiny na klimatické zmeny

Krízové udalosti spôsobené zmenou klímy majú mimoriadny dopad na život občanov, predovšetkým v podobe poškodzovania majetku a dôležitej infraštruktúry. V úlohe sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia ministerstvo vnútra preto podporí lepšie zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. „Ambíciu zmenšovať rozsah negatívnych dopadov živelných pohrôm na našich občanov budeme napĺňať investovaním do systémov prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti", povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

Prvé výzvy budú zamerané na podporu zvládania mimoriadnych udalostí

„Výzvy, ktoré plánujeme vyhlásiť v priebehu tohto leta sa prioritne orientujú na systematický manažment rizík a zabezpečenie ochrany zdravia a života ľudí v čase krízových situácii" spresnil Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.  Financie teda poputujú najmä na podporu nevyhnutného špeciálneho technického vybavenia na konkrétne formy mimoriadnych udalostí a inštitucionálny rozvoj špecializovaných záchranných modulov a s tým súvisiace zvýšenie odborných kapacít a zručností zasahujúcich jednotiek pri katastrofách. Podporená bude tiež tvorba modelov ďalšieho vývoja a možných dôsledkov zmeny klímy, vytvorenie monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov a ich prepojenie s miestnymi, regionálnymi a národnými stratégiami manažmentu rizík, skvalitnenie výcviku záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na národnej a medzinárodnej úrovni.

Začleňovanie vylúčených Rómov je jednou z priorít rezortu vnútra

V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán venuje podpore sociálneho a ekonomického začlenenia marginalizovaných rómskych komunít. Tie dnes čelia mnohým formám vylúčenia súčasne, čím pretrváva ich postavenie na okraji spoločnosti. „Základným predpokladom pre úspešné začleňovanie týchto skupín je realizácia opatrení na podporu dostupnosti vzdelania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti, bývania a prístupu k sociálnej infraštruktúre v rovnakom čase," vysvetlila Rut Erdélyiová.

Projekty majú nadviazať na existujúce programy

Ministerstvo vnútra pripravuje tiež vyhlásenie prvých dopytových výziev, ktoré budú zamerané na podporu výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Dôležitou prioritou roku 2015 je aj zabezpečenie pokračovania existujúcich programov podporujúcich začlenenie v 150 obciach s rómskymi komunitami.", vysvetlil Roderik Klinda, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Ide najmä o programy terénnej sociálnej práce, inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni, podpory komunitných centier a využívania služieb zdravotnej starostlivosti, ku ktorým sa pridáva aj podpora asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov ako nový program.