Facebook

ROK 2016 NA SEKCII EURÓPSKYCH PROGRAMOV MV SR : 19 VÝZIEV A 5 VYZVANÍ ZA 100,5 MILIÓNA EUR


  
Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) je rezort vnútra riadiacim, pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) sprostredkovateľským orgánom. Odbor zahraničnej pomoci (OZP) je zodpovedným orgánom Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí s vlastnou alokáciou 50 miliónov eur. 

„Ministerstvo vnútra si váži dôveru Európskej únie v súvislosti s riadením európskych finančných zdrojov. Vďaka eurofondom a spolufinancovaním projektov zo štátneho rozpočtu sme v roku 2016 naštartovali všetky nevyhnutné procesy k zefektívneniu verejnej správy a zlepšeniu stavu v justícii. Výraznou mierou sa podieľame aj na zabezpečovaní špeciálnej techniky pre hasičov a záchranárov a ochrane našich vonkajších hraníc a podpore policajnej spolupráce. Taktiež pomáhame marginalizovaným rómskym komunitám v ich začleňovaní do spoločnosti a pokrývame oblasť migrácie. V roku 2016 sme pripravili podmienky,  aby sme v blízkej budúcnosti mohli podporiť projekty za 100,5 miliónov eur. Verím, že všetci naši prijímatelia tejto formy pomoci finančné príspevky využijú ako najlepšie budú vedieť v prospech slovenskej spoločnosti,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

OP EVS: Národné projekty pre optimalizáciu verejnej správy
V roku 2016 Monitorovací výbor OP EVS schválil 33 zámerov národných projektov v celkovej sume 209 miliónov eur. Národné projekty budú realizovať jednotlivé ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy v úzkej spolupráci s partnermi a mimovládnymi organizáciami. Následne hodnotiaca komisia odobrila 14 reformných zámerov národných projektov v sume 109,5 milióna eur. Ďalších deväť reformných zámerov by malo byť ešte v tomto roku schválených.
Riadiaci orgán vyhlásil vyzvania na tri národné projekty týkajúce sa zefektívnenia služieb verejnej správy prostredníctvom optimalizácie procesov vo verejnej správe, vzdelávania jej zamestnancov, ale aj rýchlejšieho riešenia konkrétnych životných situácií občanov na úradoch.

Národný projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe bude mať pozitívny dopad na riešenie životných situácií občanov a podnikateľov. Jeho cieľom je preniesť záťaž pri vybavovaní nevyhnutných procesov na úradoch z občana a podnikateľa na štát a tak optimalizovať a implementovať efektívnejšie a rýchlejšie riešenia životných situácií. Verejná správa by mala efektívnejšie zvládať základné témy, ako napríklad v oblasti bývania, dopravy, občianstva, zamestnania, narodenia dieťaťa, rozvodu alebo dedičského konania. Z európskych zdrojov je pre projekt „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ k dispozícii 26,8 miliónov eur.

Národný projekt vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe prispeje k nastaveniu kvalitného systému vzdelávania naprieč verejnou správou. Jeho výsledkom bude vznik koncepcie vzdelávania, ktorá systematicky prispeje k posilneniu ľudských zdrojov. Riadiaci orgán vyčlenil na projekt „Implementácia ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy“ 1,05 miliónov eur.

Národný projekt zefektívnenia služieb je zameraný na oblasť služieb verejnej správy. K dosiahnutiu ich efektívnosti prispeje predovšetkým rozšírenie siete klientskych centier, monitorovanie ich činnosti a zavedenie systému pravidelného merania spokojnosti s poskytovanými službami. Na projekt „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ je z eurofondov k dispozícii 8 miliónov eur.
OP EVS v roku 2016 zorganizoval sériu odborných prednášok a diskusií na šiestich univerzitách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove pre takmer 300 študentov. Zástupcovia štátneho sektora, súkromnej sféry a akademickej obce diskutovali o samotnom operačnom programe, e-governmente, otvorených dátach či behaviorálnej ekonómii. Študenti okrem kladenia otázok prejavili záujem o prácu, respektíve stáž na jednotlivých štátnych úradoch.
V prvej polovici roka 2017 bude vyhlásených 24 vyzvaní pre národné projekty v celkovej alokácii 152 miliónov eur. Pre mimovládne organizácie a subjekty samosprávy bude v rámci dopytovo orientovaných výziev vyčlenených 26,4 miliónov eur. Pôjde o projekty týkajúce sa organizovania diskusií na témy ako verejná správa, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či spolupráca medzi mimovládnym sektorom a samosprávou. V roku 2017 by tak mala výška dostupných prostriedkov z EÚ presiahnuť hranicu 50 % z celkovej alokácie operačného programu, ktorá je pre programové obdobie 2014-20 vo výške 278 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 57 miliónov zo štátneho rozpočtu SR.

OP KŽP: Schválené projekty pre záchranárov a hasičov
Časť OP KŽP v gescii MV SR schválila v roku 2016 prvé dva projekty týkajúce sa výzvy zameranej na „Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov“ z predošlého roka. Celková alokácia výzvy je 60,5 miliónov eur. Na doteraz zazmluvnené projekty poputuje 40,5 miliónov eur. Vďaka charakteru otvorenosti výzvy je stále dostupných 20 miliónov eur pre ďalších potenciálnych žiadateľov. Prostredníctvom už schválených, ale aj budúcich projektov má OP KŽP ambíciu podporiť aktivity, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov SR v súvislosti s meniacou sa klímou a prírodnými katastrofami.

Projekt Operatívny záchranný modul, ktorého prijímateľom je Horská záchranná služba, vybuduje na Slovensku špecializovaný záchranný modul s technickým a materiálnym zázemím, vrátane odborného záchranného tímu. Špecializovaná technika bude slúžiť na pátranie po nezvestných osobách na území postihnutom katastrofou, vyhľadávanie zavalených alebo zasypaných obetí a ich záchranu v  mestských aglomeráciách aj v horskom teréne. Základným technickým vybavením modulu budú štyri špecializované terénne automobily s výbavou a výstrojom. Ako jediný na území SR bude pripravený k transportu do postihnutej oblasti do 12 hodín od prijatia požiadavky na zásah. Na vybudovanie modulu bolo zazmluvnených takmer 2,4 milióna eur.

Projekt  Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér, ktorého realizátormi sú Hasičský a záchranný zbor a Letecký útvar MV SR, má za cieľ zabezpečenie vhodnej leteckej techniky určenej na zdolávanie a likvidáciu požiarov v lesnom prostredí s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky súvisiace s prebiehajúcou zmenou klímy. V rámci projektu sa obstarajú najmä štyri kusy leteckej techniky s príslušenstvom potrebným pre letecké hasenie požiarov. Technika bude podľa potreby k dispozícii aj pre iné členské krajiny EÚ. Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku je 38 miliónov eur.
V roku 2017 MV SR plánuje v rámci OP KŽP vyhlásiť tri výzvy v celkovej alokácii 172 miliónov eur. Výzvy budú zamerané na oblasti zvládania mimoriadnych udalostí a zvýšenia efektívnosti manažmentu v čase ich vývoja. Alokácia OP KŽP v gescii MV SR pre celé programové obdobie je 234 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 23 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

OP ĽZ: Výzvy a vyzvania na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám
V roku 2016 OP ĽZ v rámci MV SR vyhlásil štyri výzvy v oblasti výstavby, rekonštrukcie a prestavby materských škôl a komunitných centier a podpory prístupu k pitnej vode. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske  komunity (ÚSVRK) boli vyhlásené dve vyzvania pre národné projekty (komunitné centrá a terénna sociálna práca). Všetky aktivity smerovali k podpore marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v súlade s cieľmi operačného programu.

Výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl poskytujú 1044 obciam zo siedmich slovenských krajov príležitosť vybudovať alebo zrekonštruovať materské školy s cieľom zvýšenia ich kapacít. Obec, ktorá na svoje aktivity použije prostriedky z EÚ, musí následne garantovať minimálne 30 % z novovytvorenej kapacity zariadenia pre MRK. Zvyšná časť bude určená pre celú populáciu, čo zároveň prispeje k zníženiu problémov so zaraďovaním detí do týchto vzdelávacích inštitúcií. V rámci výzvy už prebehli tri hodnotiace kolá, boli schválené prvé žiadosti a štvrté hodnotiace kolo sa uzatvorí v priebehu roka 2017. Alokácia týchto výziev je 50 miliónov eur.

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier podporuje komunitné centrá, ktoré sa na základe skúseností odborníkov a terénnych sociálnych pracovníkov za minulé roky osvedčili ako miesta, ktoré výraznou mierou prispievajú k začleňovaniu MRK do spoločnosti. O nenávratné finančné prostriedky z dostupného balíka 15 miliónov eur môže v rámci tejto výzvy žiadať 125 obcí.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode má ambíciu garantovať čo najväčšiemu počtu domácností z MRK prístup k životne dôležitej tekutine. Týka sa 1043 obcí zo siedmich krajov, pre ktoré je určených 16 miliónov eur.

Realizátorom národných projektov Komunitné centrá (25,6 mil. eur) a Terénna sociálna práca (23,5 mil. eur) bude ÚSVRK. Realizácia týchto projektov sa plánuje na začiatok budúceho roka.
OP ĽZ taktiež pristúpil k financovaniu finančných nástrojov, ktoré sú pre samosprávy, mimovládne organizácie a iné subjekty alternatívou oproti nenávratným finančným príspevkom. Pomocou finančného nástroja sa podporia napríklad projekty pre svojpomocnú výstavbu obydlí MRK alebo subjekty sociálnej ekonomiky.
Medzi ďalšie pracovné a mimo pracovné aktivity OP ĽZ v roku 2016 patrili organizácia troch informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov, prezentácia operačného programu na festivale Pohoda a zorganizovanie rekonštrukčných a pomocných prác na základnej škole v Plaveckom Štvrtku spoločne s ďalšími zamestnancami SEP v rámci Dňa detí. Sekcia európskych programov svoje aktivity prezentovala aj na Dobrom trhu na Panenskej.

V prvej polovici roka 2017 plánuje MV SR v rámci OP ĽZ vyhlásiť štyri výzvy zamerané na výstavbu a modernizáciu komunitných centier (pre ďalšie obce a mimovládne subjekty), nakladanie s komunálnym odpadom a likvidáciu nelegálnych skládok, výstavbu nájomných sociálnych bytov nižšieho štandardu a na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory a štipendijných programov v približnej alokácii 49 miliónov eur. Z plánovaných vyzvaní pre národné projekty pôjde o vysporiadavanie pozemkov, monitorovanie a hodnotenie, predprimárne vzdelávanie a pokračovanie programu v oblasti zdravotníctva. Celková alokácia OP ĽZ v gescii MV SR na súčasné programové obdobie je 383 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 67 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

OZP: Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie
Odbor zahraničnej pomoci v roku 2016 pokrýval oblasť migrácie a vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).
V rámci AMIF bolo vyhlásených päť výziev zameraných na projekty týkajúce sa rôznych druhov pomoci pre migrantov ako napríklad sociálno-psychologické poradenstvo, ale aj návratov do ich rodných krajín s úspešnou reintegráciou. Prijímateľom tejto formy pomoci sú mimovládne a medzinárodné organizácie a Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Celková finančná alokácia vyhlásených výziev je 5,3 milióna eur.
ISF zabezpečuje čerpanie z prostriedkov EU prostredníctvom dvoch finančných nástrojov ISF Police a ISF Borders.
Prijímateľmi finančných prostriedkov poskytnutých v rámci šiestich priamych výziev sa za posledný rok za ISF Police stali špecializované útvary policajného zboru (PZ). Slovensko využije dostupnú finančnú podporu z EÚ na posilnenie boja proti drogovej a farmaceutickej kriminalite, zriadenia laboratória na automatizovanú analýzu DNA, modernizáciu rôznych bezpečnostných systémov, zvýšenie odbornej spôsobilosti členov PZ a zefektívnenie cezhraničnej spolupráce. Na projekty policajnej spolupráce a boja proti terorizmu bola v rámci týchto výziev  udelená finančná podpora vo výške viac ako 3,1 milióna eur.

Zdroj:MV SR