Facebook

Rozdelíme 80 000 eur pre aktívne komunity

Komunitné granty

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?

Nadácia VÚB reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Budovanie životaschopných komunít sa čoraz väčšmi stáva prioritou.

Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. 
Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

zlepšenie života na miestnej úrovni,
záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.


Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.
Cieľom programu je:

riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti podpory

Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
projekty z oblasti komunitného vzdelávania.


Oprávnení žiadatelia

mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
samosprávy.

Z grantu nie je možné hradiť:
- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady)
- cestovné náklady
- občerstvenie, pitný režim
- náklady spojené s medializáciou projektu
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť musí obsahovať:

kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant
IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu
ilustračné fotografie k projektu a sprievodný text o projekte (stručný popis podstaty projektu), ktoré budú zverejnené v hlasovaní v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.


Hodnotiaci proces 
V prvom kole hodnotiaca komisia zložená z odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného rozvoja posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií. Následne odporučí 3 najlepšie projekty z každého kraja (spolu 24 projektov). 
Na základe výsledkov prvého kola bude 24 najlepších projektov zaradených do hlasovania. Jeden projekt (z každého kraja), ktorý v  hlasovaní získa najvyšší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB grant vo výške 10 000 €. Spolu bude pridelených 8 grantov.


Hodnotiace kritériá 
Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie projektov bude realizované na základe kritérií zverejnených v systéme egrant.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ Bodové hodnotenie
Výnimočnosť projektu. Prínos (napĺňa špecifické potreby komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre komunitu podstatné. Naplnenie skutočných potrieb, ktoré sú pre komunitu dôležité. 0 - 15
Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť). 0 - 5
Miera zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. Možnosti zapojenia zamestnancov skupiny VÚB. 0 - 5
Účel použitia finančných prostriedkov má reálny prínos pre komunitu. Rozpočet je primeraný a efektívny. 0 - 5
Maximálny počet bodov max. 30 BODOV

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú zverejnené na stránkewww.nadaciavub.sk najneskôr do 25. 10. 2015.


Proces poskytnutia grantu
Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi uzavrieme po schválení projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80 % sumy, zvyšných 20 % poskytne nadácia po predložení záverečnej správy z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30. 6. 2016.


Harmonogram grantového programu: 
 
Vyhlásenie grantového programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016