Facebook

Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020


Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program)..

Operačný program, spolufinancovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a z prostriedkov štátneho rozpočtu pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Jeho globálnym cieľom je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. Operačný program nadväzuje svojim zameraním na podporu realizovanú v programovom období 2007-2013 najmä v oblasti investícií do akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Podpora doplnkových činností cez diverzifikáciu príjmov pochádzajúcich z akvakultúry a opatrení zameraných na plnenie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ v oblasti zberu údajov a vykonávania kontrolných činností vrátane presadzovania je v programovom období 2014-2020 novinkou. Na dosiahnutie stanovených cieľov operačného programu boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:

Produktívne investície do akvakultúry
Zber údajov
Kontrola a presadzovanie
Marketingové opatrenia
Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
Technická pomoc

Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 837 779 EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR).

Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieť najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore, zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ.

Link na schválený operačný program:http://http://www.mpsr.sk/index.php?navID=949&navID2=949&sID=43&id=9528