Facebook

Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy

Organizuje ich Ministerstvo financií SR pre prijímateľov projektov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Cieľom týchto workshopov je čo najpresnejšie oboznámiť prijímateľov s úlohami, pokynmi a usmerneniami pri ukončovaní projektov (v júli 2014 vydalo Ministerstvo financií SR usmernenie, ktorým boli zadefinované postupy vedúce k úspešnému ukončeniu projektov).

Workshopy sú pripravené pre 3 desiatky úradov (ministerstvá, ďalšie ústredné orgány štátnej správy či samosprávy) a viac ako 60 IT firiem, ktoré ako dodávatelia realizujú vyše 60 projektov OPIS. V rámci nich prijímatelia v najbližších mesiacoch sprístupnia množstvo elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Workshopy nadväzujú na prezentácie z augusta, októbra a decembra minulého roka. Ako prvé sú organizované workshopy zamerané na dokumentáciu súvisiacu s procesom ukončovania projektov, priebeh overovania funkčnosti elektronických služieb, testovanie portálov a penetračné testovanie.

Ministerstvo financií SR chce týmito krokmi zabezpečiť úspešné ukončenie projektov, ktoré súvisia s elektronizáciou verejnej správy a rozvojom elektronických služieb a predchádzať situáciám, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Kľúčovou úlohou je zabezpečiť, aby prijímatelia čo najlepšie implementovali projekty, ktoré majú prostredníctvom zavádzaných elektronických služieb odbremeniť občanov a podnikateľov od náročnej a zdĺhavej administratívy.