Facebook

SIEA zavádza systém označovania zariadení podporených v rámci OP KaHR

Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR).

Predmetom označovania holografickými samolepkami s jedinečným číslom budú najmä zariadenia, stroje a prístroje, ktoré boli financované z OP KaHR. Špeciálna nesnímateľná vrstva samolepiek zabezpečí trvalé označenie, prostredníctvom ktorého sa bude dať zariadenie ľahko identifikovať.

„Cieľom je zaviesť prehľadnú evidenciu označovania hnuteľných vecí nadobudnutých vďaka nenávratným finančným príspevkom u jednotlivých prijímateľov a uľahčiť priebeh následných kontrol na mieste," uviedol riaditeľ Odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Prioritne sa začne s označovaním zariadení obstaraných v rámci projektov, ktoré sú v záverečnej fáze realizácie. Pracovníci SIEA budú zariadenia označovať osobne počas kontrol na mieste, ktoré súvisia so žiadosťami o platbu. Zariadenia inštalované pred zavedením systému budú označované priebežne v rámci ďalších kontrol na mieste súvisiacich najmä s monitorovaním projektov.