Facebook

Takmer 350 000 eur na projekty pre rozvoj vidieka


Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj boli organizátormi konferencie rozvoja vidieka Bratislavského kraja, ktorá sa konala dnes v Pezinku. Zúčastnili sa jej poslanci BSK, starostky a starostovia obcí v kraji, zástupcovia občianskych združení uchádzajúcich sa o štatút miestnej akčnej skupiny (MAS), zástupcovia viacerých samosprávnych krajov a stakeholdri regionálneho rozvoja Bratislavského kraja.

 „Základná filozofia pri dotáciách Bratislavského kraja je, že župa cez nezávislú dotačnú schému podporuje projekty, ktoré vyhodnotia odborníci a potom aj odhlasujú poslanci. Či už v dotačnej komisii alebo na zastupiteľstve ako tie najlepšie v štyroch oblastiach. Okrem rozvoja vidieka je to oblasť kultúry, cestovného ruchu a športu," povedal na úvod konferencie bratislavský župan Pavol Frešo. Cieľom konferencie rozvoja vidieka Bratislavského kraja bolo predstaviť Regionálnu anténu Národnej siete rozvoja vidieka, oboznámiť zúčastnených o aktivitách a možnostiach spolupráce s regionálnou anténou a informovať o podporných mechanizmoch administrovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Počas konferencie sa hovorilo aj o budúcnosti Nástroja CLLD v nasledujúcom programovom období a aj o správnom fungovaní a nastavení miestnych akčných skupín. Oficiálne bola predstavená Stratégia rozvoja územia Dolného Záhoria a Stratégie rozvoja územia Malodunajska. Súčasťou bolo aj prezentovanie príkladov dobrej praxe rozvoja vidieka v predchádzajúcom programovom období 2007 - 2013 - skúsenosti zo  Slovenska a predstavenie bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorá je dôležitým nástrojom podpory rozvoja vidieka. Táto dotačná schéma je jedinečným nástrojom v rámci Slovenska slúžiaca na rozvoj širokého spektra oblastí verejného života. Vypracovaním Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 22.04.2016 v rámci napĺňania akčného plánu PHSR BSK 2014 - 2020, sa BSK zaviazalo aktívne rozvíjať vidiecke oblasti Bratislavského kraja, nakoľko sa v minulosti rozvoju vidieka neprikladal veľký význam. Výzva pre rozvoj vidieka je na rok 2017 určená pre obce a samostatne hospodáriacich roľníkov. Výška alokovaných prostriedkov v rámci výzvy na podporu rozvoja vidieka prestavuje 349 440 EUR. Celková suma alokovaná na rok 2017 pre dotácie (vrátane individuálnych) predstavuje bezmála 2 500 000 EUR. Všetky potrebné informácie ako aj to ako postupovať, na koho sa obrátiť v prípade otázok, čoho sa vyvarovať, nájdu žiadatelia na webe Bratislavskej regionálnej dotačnej schémyhttp://www.brds.sk/.