Facebook

Upozornenie prijímateľa na posledný termín predloženia záverečnej žiadosti o platbu a ďalšie povinnosti


Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR oznamuje prijímateľom, že v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013 je posledný termín na predloženie záverečnej žiadosti o platbu stanovený na 29. február 2016.

Prijímateľ je povinný ukončiť finančnú realizáciu projektu a predložiť záverečnú žiadosť o platbu, najneskôr do 29.2.2016. Žiadosti o platbu predložené po tomto termíne nebudú zo strany riadiaceho orgánu akceptované. Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle platnej programovej dokumentácie je potrebné počítať po predložení zoznamu deklarovaných výdavkov s lehotou na vykonanie prvostupňovej kontroly v rozsahu 60 kalendárnych dní a túto zohľadniť pri príprave a predkladaní relevantnej dokumentácie na RO.

V prípade, že vedúci partner alebo jeden z partnerov porušil povinnosti stanovené v zmluve a to porušením finančnej disciplíny, verejného obstarávania alebo vznikla finančná nezrovnalosť, je potrebné dlžnú sumu finančne vysporiadať v čo najkratšom čase, najneskôr v termíne do19.2.2016.

V prípade, že sa prijímatelia počas alebo po ukončení realizácie projektu stali platcami dane z pridanej hodnoty, je vedúci partner povinný o tejto skutočnosti riadiaci orgán písomne informovať.

Zároveň prijímateľov vyzývame, aby riadiaci orgán bezodkladne písomne informovali o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania resp. reštrukturalizačného konania voči prijímateľovi, o vstupe prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu, alebo na povahu a účel projektu.