Facebook

URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie

Očakáva sa, že siete akčného plánovania budú podporovať organizovaný proces výmeny poznatkov a vzdelávania medzi partnermi naprieč Európou, s výhľadom zlepšiť  miestne politiky prostredníctvom konkrétneho akčného plánovania.  Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti, problémy a možné riešenia špecifických politických/strategických výziev. Takto vytvárajú nové idey ako uchopiť výzvy viažuce sa na problematiku udržateľného mestského rozvoja.

• URBACT III - Výzva na predkadanie návrhov - Siete pre akčné plánovanie (eng.)
• Letter of Commitment - vzory: vzor pre hlavného partnera, vzor pre projektového partnera (eng.)
• URBACT III - Príručka pre siete pre akčné plánovanie (eng.)

Lehota na predkladanie žiadostí je od 30. marca do 16. júna 2015, 15:00 SEČ

Žiadosť

Postup podávania žiadosti je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia predkladajú žiadosti v anglickom jazyku prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE –CTE. Platforma bude k dispozícii koncom apríla 2015.

Dôležité termíny

• 16. jún 2015, 15:00 SEČ : ukončenie  podávania online žiadostí pre prvú fázu 
• 11. september 2015: Monitorovací výbor URBACTu schváli siete pre prvú fázu
• 30. september – 02. október 2015: V Paríži sa uskutočnia školenia pre hlavných partnerov a hlavných expertov schválených sietí (povinné)

Výber partnerov

Pre uľahčenie vyhľadávania partnerov je k dispozícii platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje nápady a kontaktné údaje projektu. URBACT navyše pripravuje pre mestá URBACT City Festival, krorý je jedinečnou príležitosťou na stretnutie nových partnerov. 


• Add a Project Idea
• Browse the Partner Marketplace

Užitočné dokumenty:

• URBACT III - Operational Programme (approved 12.12.14)
• URBACT III Programový manuál, a z neho najmä:
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 1 – The URBACT Programme (informácie o cieľoch programu, stratégii a hlavných tematických cieľoch)
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 2A – Action Planning Networks (informácie o cieľoch, očakávaných výstupoch, partnerstve, pláne práce, rozpočte, a expertízach pre siete akčného plánovania)
• URBACT III Programme Manual - Factsheet 2D – Network Creation (informácie o postupe pri tvorbe siete, vrátane hodnotiacich kritérií a kritérií oprávnenosti)
• URBACT III Programme Manual -Factsheet 2E – Network Management (informácia o úlohách a povinnostiach hlavného partnera a partnerov v oblasti projektového manažmentu)
• Fact Sheet 2F – Financial Management and Control (informácia o oprávnených výdavkoch, účtovníctve, certifikácii výdavkov, auditoch) dostupné od 10. apríla 2015
• URBACT LSG Toolkit (príručka je vytvorená pre siete URBACT II, je však aplikovateľná aj pre siete pre akčné plánovanie URBACT III)