Facebook

Úverový produkt "Moja pôda" zaznamenal úspech

Úverový produkt „Moja pôda“ od júla 2013 do konca roku 2015 umožnil potenciálnym záujemcom nakúpiť prostredníctvom 151 úverov z predmetného produktu pôdu o rozlohe 11.338 hektárov a 26 ha zastavaných plôch vo výške 24,67 milióna EUR.

V rámci úverového produktu Moja pôda sa dokázalo zvýhodniť financovanie kúpy poľnohospodárskej pôdy pre aktívnych farmárov podnikajúcich v živočíšnej a tiež špeciálnej rastlinnej výrobe, a to prostredníctvom podpory financovania odkúpenia produkčnej potenciálnej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty, či financovanie kúpy zastavaných pozemkov pod nehnuteľnosťami. O čom hovorí Vyhodnotenie Akčného plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 až 2020 k 31. Januáru 2016, ktorý bol prerokovaný a schválený vládou SR 3. februára 2016.

„Fyzické osoby si cez 43 úverov schémy Moja pôda požičali 4,33 milióna eur a kúpili si spolu 1860 ha pôdy a 3 ha zastavaných plôch a právnické osoby prostredníctvom 108 úverov v hodnote 20,34 milióna eur nadobudli 9478 ha pôdy a 23 ha zastavaných plôch,“ uvádza agrorezort. V jeho hodnotení sa mnohí farmári dokážu dopracovať k priemernej výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy na podniky o rozlohe 790,82 ha, z čoho ae až 87% podnikov obhospodaruje výmeru menšiu ako 5 ha. Zapríčiňuje to aj fakt, že vysoká koncentrácia poľnohospodárskej výroby vedie v podmienkach Slovenska ku nedostatočnému rastu produktivity práce a bráni tak napredovaniu odvetvia z hľadiska tvorby pridanej hodnoty. Podniky obhospodarujúce viac ako 1500 ha poľnohospodárskej pôdy majú v držbe až 33% poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, z čoho pri živočíšnej výrobe predstavuje 93% podnikov chovajúcich 8% hospodárskych zvierat evidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) a 7 % podnikov chová až 92 % hospodárskych zvierat evidovaných v CEHZ.

„Našou snahou je prostredníctvom podporných stimulov vytvoriť pre malých a stredných podnikateľov  stabilné prostredie na ich realizáciu a umožniť im nastavenie svojich podnikateľských plánov v horizonte do roku 2020. Dôležitou  súčasťou  je garancia podpory mladých farmárov ako primárneho kľúča, ktorý zaručuje najmä generačnú obmenu a otvára týmto subjektom nové možnosti spravodlivej participácie na priamych podporách poľnohospodárskej výroby a k využitiu nenávratných finančných príspevkov v rámci projektových opatrení,“ informoval agrorezort.