Facebook

V druhej výzve programu INTERREG CENTRAL EUROPE predložených 209 žiadostí

Úrad vlády SR je národným kontaktným bodom programu INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý vytvára rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmeny skúseností medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi aktérmi v štátoch stredoeurópskeho regiónu, ktorými sú: Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, vybrané regióny Nemecka, Maďarsko, vybrané regióny Talianska, ďalej Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Aktuálne riadiaci orgán programu, ktorým je hlavné mesto Viedeň, prijal v termíne do 24. júna 2016, teda do uzavretia druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov, 209 žiadostí. V rámci nich je celkovo zapojených 184 slovenských partnerov, z toho 10 ako hlavných prijímateľov, 107 ako projektových partnerov a 67 ako asociovaných partnerov.

Očakáva sa, že nové projekty nadnárodnej spolupráce budú vybrané na jar 2017 a financované približne v rozsahu cca 90 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

"Sme potešení, že druhá výzva na predkladanie návrhov opäť vyvolala taký obrovský záujem vo všetkých deviatich programových krajinách," hovorí Christiane Breznik z Riadiaceho orgánu programu. "Tým sa deklarovalo, že regióny a mestá v strednej Európe aj naďalej vidia v cezhraničnej spolupráci cenný nástroj pre riešenie svojich spoločných problémov a potrieb."

Po posúdení oprávnenosti žiadostí a hodnotení kvality projektov budú môcť začať najlepšie medzinárodné projektové partnerstvá úzko spolupracovať, aby sa z ich miest a regiónov stali lepšie miesta pre život a prácu. Budú testovať a implementovať nové riešenia spoločných problémov najmä v oblastiach inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Súbežne s posudzovaním projektových návrhov sa bude pripravovať tretia výzva na predkladanie návrhov. Miera spolufinancovania zo zdrojov ERDF v programe INTERREG CENTRAL EUROPE zostane rovnaká - až do výšky 85 % v závislosti na krajine pôvodu žiadateľa. To, či budú podporené projektové zámery v rámci všetkých našich prioritných oblastí a špecifických cieľov, bude nakoniec závisieť od konečných výsledkov druhej výzvy.

Záujemcovia o program nájdu kompletné informácie na webových stránkach: www.central2014.gov.sk a www.interreg-central.eu/apply.