Facebook

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora

Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby o potrebách trhu mala naozaj reálny obraz, budú polovicu z jej členov, na princípe partnerstva, tvoriť odborníci zo súkromného sektora. Práve ich teraz ministerstvo hľadá.

Kandidátov preto môžu do 10.8.2015 nominovať reprezentatívne združenia a zväzy, ale aj individuálne organizácie súkromného sektora a firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja – vždy jedného odborníka. Následne z nich minister školstva Juraj Draxler vyberie maximálne desať a vymenuje do Rady Výskumnej agentúry, tak, aby táto mohla zahájiť svoju činnosť  v septembri, čo umožní vyhlásiť nové výzvy na podporu výskumných projektov pre všetky typy výskumných inštitúcií z OP Výskum a inovácie.

Hlavné úlohy Výskumnej agentúry:

1. vytvorenie funkčného systému koordinácie rozvoja výskumu a vývoja, vzdelávania s prepojením na potreby praxe v záujme dosahovania cieľov RIS3,

2. podpora oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít pre potreby hospodárskej praxe a spoločenských výziev tak, aby reflektovali princípy udržateľného ekonomického rozvoja v súlade s RIS3,

3. podpora využívania a rozvoja vedeckých a výskumných infraštruktúr v zmysle princípov využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry v smere priorít RIS3,

4. vytvára podmienky pre zvýšenie účasti výskumných tímov (verejného, univerzitného sektora, Slovenskej akadémie vied, priemyselného a neziskového sektora) v Európskom výskumnom a inovačnom priestore, najmä prostredníctvom ESFRI, EITI, Národných technologických platforiem prepojením na program EURÓPA 2020 a na komunitárny program HORIZONT 2020, ako aj iné iniciatívy a programy medzinárodného charakteru,

5. koordinácia intervencií s ostatnými programami, nástrojmi, resp. subjektmi v podmienkach SR s cieľom dosiahnuť ciele RIS3, najmä s Technologickou agentúrou,

6. implementácia a administrácia opatrení v rámci Operačného programu Výskum a inovácie so zámerom plnenia cieľov RIS3.

Nominácie je potrebné zasielať mailom na adresy kami@minedu.sk a robert.skripko@asfeu.sk a poštou na adresu s označením na obálke „Rada Výskumnej agentúry“):

Kancelária ministra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Stromová 1
813 30 Bratislava

Nominácia musí obsahovať:


1. Nominačný list za organizáciu, ktorá daného experta nominuje ako kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry (upozornenie: každá organizácia môže nominovať len jedného kandidáta) a súčasťou listu je aj jasné identifikovanie každého kandidáta s konkrétnou oblasťou špecializácie RIS3 SK (pozri kapitolu 4 RIS3):
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039  .

2. Životopis kandidáta vo formáte EUROPASS v slovenskom jazyku a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta,

3. Motivačný list kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry, ktorý bude obsahovať najmä:
-          informácie o najhodnotnejších skúsenostiach s  riešením výskumných, vývojových a/alebo inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 (maximálne 5 skúseností v tomto zmysle);
-          relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.);
-          popis skúseností s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím.

Každý kandidát bude musieť splniť nasledovné minimálne kvalitatívne kritériá (informácie o ich splnení bude musieť obsahovať životopis príslušného kandidáta):

1. vzdelanie: minimálne dosiahnutý II. stupeň VŠ vzdelania, preferenčne III. stupeň VŠ vzdelania,

2. prax: minimálne 10 rokov praxe s riešením výskumných, vývojových a inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 SK;

3. ďalšie požiadavky:
-   iné relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.) je potrebné uviesť do životopisu, 
-   skúsenosti s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím sú výhodou.

Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“ vznikla 1. júla 2015 zmenou zriaďovacej listiny a štatútu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).