Facebook

VEC: Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív.

Na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 boli na stránke Programu obnovy dediny zverejnené nasledovné formuláre tlačív:

 

- ŽIADOSŤ o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 spolu s usmerneniami č. 2 Programu obnovy dediny 2016 (nahrádzajú usmernenia č. 1 Programu obnovy dediny 2016) - (http://ix.sk/3EaYJ):

 

- USMERNENIE č. 2 Programu obnovy dediny 2016 - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (http://ix.sk/o9wXJ)

 

- USMERNENIE č. 2 Programu obnovy dediny 2016 - Zelená dedina (http://ix.sk/O02oI)

 

- Usmernenie k registrácii na web aplikácii web POD (http://ix.sk/0lNCt)

 

Povinne predpísané tlačivá žiadosti:

 

- Rozpočet projektu pre žiadateľa – obec bez štatútu mesta (http://ix.sk/h1ZXV)

 

- Rozpočet projektu pre žiadateľa – mikroregionálne združenie obcí (http://ix.sk/3kiqC)

 

- Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k členskej základni (http://ix.sk/bmspg)

 

- Čestné prehlásenie žiadateľa k nerelevantnosti povinnej prílohy (http://ix.sk/WsjQM)

 

Žiadateľom odporúčame podrobne sa oboznámiť so zverejnenými dokumentmi. Podávanie žiadostí je realizované prostredníctvom web aplikácie webPOD. Prístup do web aplikácie je možný aj cez:http://pod.sazp.sk/user. Každý žiadateľ je povinný sa registrovať v zmysle usmernenia k web aplikácii web POD. Žiadateľom taktiež odporúčame oboznámiť sa s často kladenými otázkamihttp://pod.sazp.sk/content/casto-kladene-otazky.

 

Termín uzávierky žiadosti je stanovený na 30. október 2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia vytlačenej žiadosti na adresu:

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania

Sekretariát pre Program obnovy dediny

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo pracovníkov SAŽP (http://ix.sk/klwOT). 

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2016