Facebook

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo vo výzve na rozširovanie kapacít materských škôl 78 žiadateľov celkovou sumou 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- € na bežné výdavky.

 

Úspešní žiadatelia budú elektronickou poštou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvaní na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií.

 

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať dotáciu za podmienok určených v zmluve (napr. kvôli úprave sumy dotácie), dotáciu získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú dotáciu.

 

Vďaka dotácii vznikne 67 nových tried a vytvoria tak priestory na prijatie cca 1 500 detí a zamestnanie 130 učiteliek.

 

Aktuálna výzva na rozširovanie kapacít materských škôl bola už druhá v poradí.

 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (sekcii regionálneho školstva) bolo doručených 267 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 17 žiadostí, z Trnavského 22, z Trenčianskeho 25, Nitrianskeho 35, Žilinského 38, Banskobystrického 30, Prešovského 57 a z Košického kraja 43 žiadostí.

 

Žiadatelia žiadali o rozšírenie kapacít:

- výstavbou nových materských škôl najmä formou modulov: 22 žiadateľov

- prístavbou najmä formou modulov: 38 žiadateľov

- nadstavbou: 30 žiadateľov

- rekonštrukciou: 84 žiadateľov

 

Žiadatelia žiadali o udržanie kapacít:

- prístavbou najmä formou modulov: 9 žiadateľov

- nadstavbou: 2 žiadatelia

- rekonštrukciou: 38 žiadateľov

 

Žiadatelia zároveň žiadali aj o rozšírenie kapacít zariadení školského stravovania, či už zriadením nových školských jedální (13), alebo výstavbou nových výdajných školských jedální (12).

 

Z celkového počtu 267 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 2 žiadosti, ktoré boli podané po dátume určenom vo výzve ako konečný (po 28. 07. 2015).

 

Po vyradení 2 žiadostí bolo členmi komisie hodnotených 265 žiadostí.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Zoznam úspešných žiadateľov (http://ix.sk/N3ItO)

- Zoznam neúspešných žiadateľov (http://ix.sk/V6oWo)

- Zoznam vyradených žiadateľov (http://ix.sk/WW3Ku)

- Zoznam členov komisie (http://ix.sk/KmAIJ)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://ix.sk/YUlCZ